کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
مهری ایرانی

مهری ایرانی

گروه : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

مهری ایرانی

گروهحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتکارشناس کمیسیون موارد خاص
محل خدمتآموزش
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۸
عبدالشهاب صلاحزهی

عبدالشهاب صلاحزهی

گروه : حوزه امور آموزشی / معاون امور دانشجویی

×

عبدالشهاب صلاحزهی

گروهحوزه امور آموزشی / معاون امور دانشجویی
سمتمعاون مدیر امور آموزشی و مشمولین
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۷
علیرضا طاوسی

علیرضا طاوسی

گروه : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

علیرضا طاوسی

گروهحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتعضو هیات علمی
محل خدمتدانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
ایمیل
مژده روانبخش

مژده روانبخش

گروه : حوزه امور آموزشی / کارشناس تحصیلات تکمیلی

×

مژده روانبخش

گروهحوزه امور آموزشی / کارشناس تحصیلات تکمیلی
سمتکارشناس تحصیلات تکمیلی
محل خدمتحوزه معاونت آموزشی پژوهشی
ایمیل
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۴
رزیتا سارانی

رزیتا سارانی

گروه : حوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی

×

رزیتا سارانی

گروهحوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی
سمتکارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۹
سمیه شه بخش

سمیه شه بخش

گروه : حوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی

×

سمیه شه بخش

گروهحوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی
سمتکارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۳۳۶
فاطمه نادری

فاطمه نادری

گروه : حوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی

×

فاطمه نادری

گروهحوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی
سمتکارشناس سنجش و پایش، کارشناس کمیسیون موارد خاص و کارشناس امور مشمولین
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۸
حمیرا پالای

حمیرا پالای

گروه : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

حمیرا پالای

گروهحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس پذیرش و ثبت نام و کارشناس امتحانات
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۵
عظیم پوریان

عظیم پوریان

گروه : حوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی

×

عظیم پوریان

گروهحوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی
سمتکارشناس بایگانی جاری و فارغ التحصیلان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۴
الیاس حاجی زهی

الیاس حاجی زهی

گروه : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

الیاس حاجی زهی

گروهحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس دانش آموختگان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۳
حامد قلندرزهی

حامد قلندرزهی

گروه : حوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی

×

حامد قلندرزهی

گروهحوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی
سمتکارشناس دبیرخانه آموزش
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۴
رعنا گرگیج

رعنا گرگیج

گروه : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

رعنا گرگیج

گروهحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس دانش آموختگان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۵