کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
رقیه آسوده

رقیه آسوده

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

رقیه آسوده

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتکارشناس امور پژوهشی
محل خدمتمدیریت پژوهشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۳
عبدالشهاب صلاحزهی

عبدالشهاب صلاحزهی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / معاون امور دانشجویی

×

عبدالشهاب صلاحزهی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / معاون امور دانشجویی
سمتمعاون مدیر امور آموزشی و مشمولین
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۷
سمیره ولیزاده

سمیره ولیزاده

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

سمیره ولیزاده

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتمسئول دفتر معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی
محل خدمتدفتر معاون آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۰
مهری ایرانی

مهری ایرانی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

مهری ایرانی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتکارشناس کمیسیون موارد خاص
محل خدمتآموزش
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۸
رزیتا سارانی

رزیتا سارانی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / کارشناس تحصیلات تکمیلی

×

رزیتا سارانی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / کارشناس تحصیلات تکمیلی
سمتکارشناس تحصیلات تکمیلی
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۴
سمیه شه بخش

سمیه شه بخش

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی

×

سمیه شه بخش

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی
سمتکارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۹
علیرضا طاوسی

علیرضا طاوسی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

×

علیرضا طاوسی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / مدیر آمور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمتعضو هیات علمی
محل خدمتدانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
ایمیل
فاطمه نادری

فاطمه نادری

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی

×

فاطمه نادری

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / کارشناس خدمات آموزشی
سمتکارشناس خددمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و مدیریت
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۳۳۶
حمیرا پالای

حمیرا پالای

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

حمیرا پالای

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس پذیرش و ثبت نام و کارشناس امتحانات
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۵
عظیم پوریان

عظیم پوریان

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی

×

عظیم پوریان

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی
سمتکارشناس بایگانی جاری و فارغ التحصیلان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۴
الیاس حاجی زهی

الیاس حاجی زهی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

الیاس حاجی زهی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس دانش آموختگان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۳
حامد قلندرزهی

حامد قلندرزهی

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی

×

حامد قلندرزهی

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / دبیرخانه و بایگانی
سمتکارشناس دبیرخانه آموزش
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۴
رعنا گرگیج

رعنا گرگیج

واحد سازمانی : حوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

×

رعنا گرگیج

واحد سازمانیحوزه امور آموزشی / پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان
سمتکارشناس دانش آموختگان
محل خدمتامور آموزشی
تلفن۰۵۴۳۱۲۵۱۲۸۵