پرسش‌های متداول - راهنمای گلستان ویژه اساتید


نحوه دسترسی تغییر گذرواژه دانشجویان در سیستم جامع دانشگاهی گلستان چگونه است؟

به صفحه زیر مراجعه فرمایید: صفحه مشاهده

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای استفاده از گزارش ها در سیستم گلستان

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنمای استفاده از گزارش ها در سیستم گلستان

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش ثبت و تایید نمره دانشجویان (ویژه اساتید)

1654091151-pdf.pngدریافت فایل راهنمای ثبت و تایید نمره دانشجویان ویژه استاد

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش اطلاعات جامع آموزشی استاد

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنمای پردازش اطلاعات جامع استاد 

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو (ویژه استاد)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای استفاده از امکانات سیستم گلستان (ویژه اساتید)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد 

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان