خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۶۶۴

خانم سمیه شه بخش

سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

شماره تماس : 31251249

داخلی : 1249


خانم فاطمه نادری

سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت

شماره تماس : 31251336

داخلی : 1336


خانم مهری ایرانی

سمت :امور مشمولین

سمت : کارشناس کمیسیون موارد خاص

شماره تماس : 31251248

داخلی : 1248

کلید واژه ها: کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت کارشناس سنجش و پایش کارشناس امور مشمولین کارشناس کمیسیون موارد خاص اداره خدمات آموزشی خدمات آموزشی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) خدمات سامانه سجاد