آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرای دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (مصوب ۹۷)شیوه نامه اجرای دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (مصوب ۹۷)آیین نامه ها۲۰ آبان ۱۳۹۷
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگاندستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگانآیین نامه ها۰۲ بهمن ۱۳۹۶
آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۲)آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۲)آیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی۲۰ خرداد ۱۳۹۲
در خصوص مأموریت آموزشــی مربیـان، در اجرای مفـاد مـاده ۱۲۱آییـن نامـۀ اســتخدامی اعضـای هیئـت علمی و به اسـتناد مفاد بند ۴مـاده ۷۳ و تبصـره ۱۰مـاده ۵۲ آیین نامـۀ یادشدهدر خصوص مأموریت آموزشــی مربیـان، در اجرای مفـاد مـاده ۱۲۱آییـن نامـۀ اســتخدامی اعضـای هیئـت علمی و به اسـتناد مفاد بند ۴مـاده ۷۳ و تبصـره ۱۰مـاده ۵۲ آیین نامـۀ یادشدهآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۸ مهر ۱۴۰۰
در خصوص وضـعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مستخدم قانون نحوة تأمین اعضای هیأت علمی دانشگاهها (مصوب سال ۱۳۶۵) و نحوه ترفیع سالیانه، ارتقای مرتبه و سایر امور اسـتخدامی ایشاندر خصوص وضـعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مستخدم قانون نحوة تأمین اعضای هیأت علمی دانشگاهها (مصوب سال ۱۳۶۵) و نحوه ترفیع سالیانه، ارتقای مرتبه و سایر امور اسـتخدامی ایشانآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تعیین سقف تعداد واحد حق التدریس اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ولایت (۱۳۹۷)تعیین سقف تعداد واحد حق التدریس اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ولایت (۱۳۹۷)آیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۲ آذر ۱۳۹۷
شیوه نامه داخلی محاسبه کسر موظفی اعضای هیات علمی تمام وقت ویژهشیوه نامه داخلی محاسبه کسر موظفی اعضای هیات علمی تمام وقت ویژهآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۳۰ بهمن ۱۴۰۰
دستور العمل خدمت موظف اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه موضوع بند ۴۵ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیدستور العمل خدمت موظف اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه موضوع بند ۴۵ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۳۰ تیر ۱۴۰۰
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآیین نامه مخصوص دانشجویان دکتری تخصصی۰۵ خرداد ۱۴۰۱
آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه ها۰۵ خرداد ۱۴۰۱
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (مصوب۱۳۹۳)آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (مصوب۱۳۹۳)آیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی۲۴ اسفند ۱۳۹۳
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (مصوب۱۳۹۱)آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (مصوب۱۳۹۱)آیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی۲۲ مهر ۱۳۹۱
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی۰۶ بهمن ۱۳۹۸
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره دکتری تخصصیآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره دکتری تخصصیآیین نامه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی۱۸ تیر ۱۳۹۳
دستورالعمل اجرایی شماره ۵۹۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشددستورالعمل اجرایی شماره ۵۹۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشدآیین نامه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ۹۳آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ۹۳آیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی۰۱ فروردین ۱۳۹۳
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشدآیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشدآیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد۰۱ خرداد ۱۳۹۴