آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه نگارش پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایتشیوه نامه نگارش پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایتآیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد
شیوه نامه نگارش پایان نامه رشته ریاضی دانشگاه ولایتشیوه نامه نگارش پایان نامه رشته ریاضی دانشگاه ولایتآیین نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد
آیین نامه ۱۴۰۲ جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاهآیین نامه ۱۴۰۲ جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاهآیین نامه ها۱۴ مهر ۱۴۰۲
آئین نامه ۱۴۰۲ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآئین نامه ۱۴۰۲ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه ها۲۵ تیر ۱۴۰۲
آیین نامـۀجـامع میهمانی و انتقال دانشـجویان دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عـالی مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۲ به شماره ۱۸۵۷۷۰/۴آیین نامـۀجـامع میهمانی و انتقال دانشـجویان دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عـالی مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۲ به شماره ۱۸۵۷۷۰/۴آیین نامه ها۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲۱۸۵۷۷۰/۴
آییـن نـامه پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و دکـتری - ابلاغی دی ماه ۱۴۰۱آییـن نـامه پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و دکـتری - ابلاغی دی ماه ۱۴۰۱آیین نامه ها۱۷ دی ۱۴۰۱
شیوه نامه آزمون بسندگی زبان انگلیسیشیوه نامه آزمون بسندگی زبان انگلیسیآیین نامه مخصوص دانشجویان دکتری تخصصی۰۷ دی ۱۴۰۱
شیوه نامه انضباطی دانشجویان (مصوب آبان ۱۴۰۱)شیوه نامه انضباطی دانشجویان (مصوب آبان ۱۴۰۱)آیین نامه ها۰۱ آبان ۱۴۰۱
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآیین نامه مخصوص دانشجویان دکتری تخصصی۰۵ خرداد ۱۴۰۱
آئین نامه ۱۳۹۷ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآئین نامه ۱۳۹۷ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه ها۰۵ خرداد ۱۴۰۱
شیوه نامه داخلی محاسبه کسر موظفی اعضای هیات علمی تمام وقت ویژهشیوه نامه داخلی محاسبه کسر موظفی اعضای هیات علمی تمام وقت ویژهآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۳۰ بهمن ۱۴۰۰
در خصوص وضـعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مستخدم قانون نحوة تأمین اعضای هیأت علمی دانشگاهها (مصوب سال ۱۳۶۵) و نحوه ترفیع سالیانه، ارتقای مرتبه و سایر امور اسـتخدامی ایشاندر خصوص وضـعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مستخدم قانون نحوة تأمین اعضای هیأت علمی دانشگاهها (مصوب سال ۱۳۶۵) و نحوه ترفیع سالیانه، ارتقای مرتبه و سایر امور اسـتخدامی ایشانآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
در خصوص مأموریت آموزشــی مربیـان، در اجرای مفـاد مـاده ۱۲۱آییـن نامـۀ اســتخدامی اعضـای هیئـت علمی و به اسـتناد مفاد بند ۴مـاده ۷۳ و تبصـره ۱۰مـاده ۵۲ آیین نامـۀ یادشدهدر خصوص مأموریت آموزشــی مربیـان، در اجرای مفـاد مـاده ۱۲۱آییـن نامـۀ اســتخدامی اعضـای هیئـت علمی و به اسـتناد مفاد بند ۴مـاده ۷۳ و تبصـره ۱۰مـاده ۵۲ آیین نامـۀ یادشدهآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۸ مهر ۱۴۰۰
دستور العمل خدمت موظف اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه موضوع بند ۴۵ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیدستور العمل خدمت موظف اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه موضوع بند ۴۵ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیآیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۳۰ تیر ۱۴۰۰
دستورالعمل اجرایی شماره ۵۹۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشددستورالعمل اجرایی شماره ۵۹۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشدآیین نامه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی۰۶ بهمن ۱۳۹۸
شیوه نامه آیین نامه انضباطی دانشجویان (سال ۱۳۹۸)شیوه نامه آیین نامه انضباطی دانشجویان (سال ۱۳۹۸)آیین نامه ها۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعیین سقف تعداد واحد حق التدریس اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ولایت (۱۳۹۷)تعیین سقف تعداد واحد حق التدریس اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ولایت (۱۳۹۷)آیین نامه مخصوص اعضای هیات علمی۱۲ آذر ۱۳۹۷
شیوه نامه اجرای دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (مصوب ۹۷)شیوه نامه اجرای دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (مصوب ۹۷)آیین نامه ها۲۰ آبان ۱۳۹۷
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگاندستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگانآیین نامه ها۰۲ بهمن ۱۳۹۶