دبیرخانه و بایگانی

تعداد بازدید:۴۶۱

آقای عظیم پوریان

سمت: کارشناس بایگانی جاری و فارغ التحصیلان

شماره تماس : 31251284 054

داخلی: 1284


آقای حامد قلندرزهی

سمت : کارشناس دبیرخانه آموزش

شماره تماس : 31251284 054

داخلی: 1284

کلید واژه ها: دبیرخانه امور آموزشی بایگانی امور آموزشی اداره خدمات آموزشی کارشناس دبیرخانه آموزش کارشناس بایگانی جاری و فارغ التحصیلان