راهنمای تلفن حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سمتنام مسئولشماره داخلیپیش شماره
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مسعود دهقانی1241054-3125
مسئول دفتر معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلیخانم سمیره ولی زاده1240054-3125
مدیر امور پژوهشیدکتر سمیه اسدی-054-3125
مدیر دفتر آموزش های آزاد و مجازیدکتر عبدالباسط مرادزاده-054-3125
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر علیرضا طاوسی1246054-3125
مدیر دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزشیدکتر عبدالباسط مرادزاده-054-3125
معاون مدیر امور پژوهشیمنیراحمد رسولی زاده1243054-3125
معاون مدیر امور آموزشیشهاب صلاح زهی1247054-3125
کارشناس گسترش و برنامه ریزی آموزشیخانم وجیهه شیبانی1265054-3125
کارشناس آموزش های آزاد و مجازیاحتشام احمدی1265054-3125
کارشناس امور پژوهشی (ترفیعات)رقیه آسوده1243054-3125
کارشناس امور پژوهشیمحمد هادی احمدی1243054-3125
کارشناس انتشارات دانشگاهمنیراحمد رسولی زاده1243054-3125
کارشناس امور شاهد و ایثارگرشهاب صلاح زهی1247054-3125
کارشناس تحصیلات تکمیلیرزیتا سارانی1244054-3125
کارشناس پذیرش و ثبت نامحمیرا پالای1285054-3125
کارشناس پذیرش و ثبت ناممریم رودینی1285054-3125
دفتر استعدادهای درخشانمریم رودینی1285054-3125
کارشناس دانش آموختگان - دانشکده فنی مهندسی و علوم پایهرعنا گرگیج1285054-3125
کارشناس دانش آموختگان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیالیاس حاجی زهی1283054-3125
کارشناس امور مشمولین (نظام وظیفه)مهری ایرانی1248054-3125
کارشناس کمیسیون داخلمهری ایرانی1248054-3125
کارشناس خدمات آموزشی - دانشکده فنی مهندسی و علوم پایهسمیه شه بخش1249054-3125
کارشناس خدمات آموزشی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفاطمه نادری1336054-3125
کارشناس دبیرخانه آموزش کلحامد قلندرزهی1284054-3125
کارشناس خدمات ماشینی (گلستان)-1220054-3125
بایگانی آموزش کلعظیم پوریان1284054-3125
نمایش ۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.