پرسش‌های متداول - راهنمای سیستم گلستان ویژه دانشجویان


نحوه مشاهده برنامه هفتگی در سیستم جامع دانشگاهی گلستان چگونه است؟

راهنمای مشاهده برنامه هفتگی در سیستم جامع دانشگاهی گلستان

دریافت فایل 

کلید واژه ها: برنامه هفتگی در سیستم گلستان سیستم گلستان راهنمای سیستم گلستان دانشجویان راهنمای سیستم گلستان

نحوه ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان چگونه است؟

برای اموزش نحوه ارزشیابی اساتید به فیلم زیر مراجعه فرمایید.

مشاهده فیلم آموزشی نحوه تکمیل ارزشیابی اساتید

کلید واژه ها: ارزشیابی اساتید نظارت و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه ولایت

نحوه انتخاب واحد ترم تابستان در سیستم گلستان برای دانشجویان فعلی دانشگاه ولایت چگونه است؟

برای آشنایی با نحوه ثبت نام مراحل در سیستم گلستان به لینک صفحه مراجعه فرمایید.

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان راهنمای شرکت در کلاسهای مجازی راهنمای سیستم گلستان دانشجویان ترم تابستان تقویم آموزشی آموزش مجازی

راهنمای پاسخگویی به سوالات ارزشیابی اساتید (ویژه دانشجویان)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای پردازش درخواست حذف اضطراری (ویژه دانشجویان)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان حذف اضطراری حذف پزشکی حذف تکدرس

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه دانشجویان)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

راهنمای ثبت اعتراض به نمره در سیستم گلستان (ویژه دانشجو)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: ثبت اعتراض به نمره راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای استفاده از امکانات و معرفی منو های سیستم گلستان (ویژه دانشجو)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش پرداختهای الکترونیکی (ویژه دانشجو)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پرداخت الکترونیکی پرداخت شهریه

راهنمای پردازش ثبت نام مقدماتی (ویژه دانشجویان)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: ثبت نام مقدماتی انتخاب واحد مقدماتی راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای استفاده از گزارش ها در سیستم گلستان (ویژه دانشجو)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای ترمیم (حذف و اضافه) و درخواست مجوز خاص دانشجویان

مطالعه راهنمای تهیه شده

منبع: سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاه اصفهان

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

نحوه ثبت درخواست مجوز در صورت بروز خطا هنگام انتخاب واحد درس (ویژه دانشجو)

مطالعه راهنمای ثبت درخواست مجوز (آخرین صفحه این فایل مطالعه شود)

منبع: دانشگاه اصفهان

کلید واژه ها: دانشگاه اصفهان انتخاب واحد مقدماتی ترمیم (حذف و اضافه) راهنمای سیستم گلستان دانشجویان