فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی مکانیکمهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
دانشکده فنی مهندسیمهندسی برقمهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
دانشکده فنی مهندسیمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی عمرانمهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد
دانشکده فنی مهندسیمهندسی شیمیمهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی برقمهندسی برق طراحی مدار مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
دانشکده فنی مهندسیمهندسی برقمهندسی برق کارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت کسب و کارکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت دولتیکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
زبان های خارجیزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی معدنگروه مهندسی معدن کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی عمرانگروه مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی صنایعگروه مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهعلوم کامپیوترعلوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته