مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس سنجش و پایش


خدمات آموزشی

خانم سمیه شه بخش سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه شماره تماس : 31251249 داخلی : 1249 خانم فاطمه نادری سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت شماره تماس : 31251336 داخلی : 1336 خانم مهری ایرانی سمت :امور ...