قطع مکاتبات برای صدور تاییدیه تحصیلی

الکترونیکی شدن فرآیندصدور تأییدیه تحصـیلی دانش آموختگان و لزوم دریافت کد صـحت توسط شـخص متقاضی از طریق سامانه پرتال سازمان امور دانشجویان

دریافت تأییدیه تحصیلی توسط دانشجو از طریق سامانه امور دانشجویان
تعداد بازدید:۶۸۷
از دانشجویان تقاضا میشود با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند صدور تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان و دریافت کد صحت توسط شخص متقاضی از طریق سامانه پورتال سازمان امور دانشجویان به آدرس http://portal.saorg.ir اقدام نمایند.
الکترونیکی شدن فرآیندصدور تأییدیه تحصـیلی دانش آموختگان و لزوم دریافت کد صـحت توسط شـخص متقاضی از طریق سامانه پرتال سازمان امور دانشجویان

معاونین معزز آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

رؤسای محترم کلیه سازمانها و دستگاه های اجرایی و مراکزوابسته درسراسر کشور

سلام علیکم

احترامًا عطف به سابقه ابلاغ موضوع نامه شـماره 172429/4 مورخه 27/01/1402 از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اسـتحضار میرسانـد با عنایت به الکترونیکی شدن فرآیندصدور تأییدیه تحصـیلی دانش آموختگان و لزوم دریافت کد صـحت توسط شـخص متقاضی از طریق سامانه پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس http://portal.saorg.ir از این پس صـدور هر گونه تأییدیه تحصـیلی خارج از سامانه مربوطه فاقـد وجاهت قانونی بوده و از تاریخ مؤثر 1402/05/01 پاسـخگویی کتبی به استعلامات مدارک تحصیلی امکان پذیر نخواهد بود.

فلذا بدینوسـیله مسـتدعی است مقرر فرمائید از مکاتبه با دانشـگاه در این خصوص اجتناب و مراتب صرفًا از طریق سامانه اینترنتی یادشده ارجاع گردد.


راهنمای فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی در سامانه سجاد

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


درخصــوص 1398/07/08 و 1398/03/28 مـورخ 4/66793 و 4/288/91 شـماره بخشــنـامـه هـای پیرو الکترونیکی شــدن صــدور دانشـنامـه هـای دانش آموختـگان در قـالب سامانـه یکپارچـه ســازمـان امـور دانشـجـویان (سـجـاد) به استحضــار میرســاند، اکنـون در جهت تکمـیل، توسعـه و بهره بـرداری بانک اطلاعـاتی دانش آموختـگان سراسر کشـور «فرآینـد دریافت تاییدیه تحصیلی» عملیاتی گردیـده است. از مزایای طرح یادشده، نظارت بر فرآیند صـدور گواهینـامه موقت/ دانشـنامه،جلوگیری ازجعـل مـدارک تحصـیلی،حـذف مکاتبـات اداری و تسـریع در دریافت کدصحت می باشد. در این راسـتـا بـرای دانشنامـه های فاقـد کدصحت صـادره از تمامـی دانشـگاهها و مراکـز یادشـده، ضـرورت داردصرفًا شخص متقاضی از طریق پرتال سازمان (http://portal.saorg.ir) پس از ثبت نام اولیه در قسـمت خدمات ـ اداره کل امور دانش آموختگان ـ دریافت تاییدیه تحصـیلی) اقدام به دریافت کدصحت 20 رقمی نماید؛ لذا تمامی دانشگاهها ملزم به بررسی مستندات و مدارک تحصیلی بارگذاری شده دانشجویان میباشند.

راهنمای آموزشی به نشانی زیر قابل دسترسی برای عموم متقاضیان میباشد و لذاشایسته است مراتب به نحو مقتضی به آگاهی ذینفعان رسانده شود.

https://saorg.ir/portal/file/?261981/ویدئویی راهنمای.mp4

شایان ذکر است سطح دسترسی کاربران دانشگاه و مراکز آموزش عالی درسامانه سجاد تا پایان تیرماه سالجاری فعال بوده و پس از آن صرفًاشخص متقاضی (دانشـجویانی که در شرف دانش آموختگی می باشند و نیز دانش آموختگانی که دانشـنامه قـدیمی فاقـد کدصـحت دارنـد) میتواننـد برای دریـافت کدصـحت اقـدام نماینـد. از آنجــا کـه در فرم جایگزین، اطلاعات جدیدی از متقاضـی دریافت میشود؛ لازم است که دانشـگاهها ترتیبی اتخاذ کنند تا تغییرات لازم در سامانه آموزشی دانشگاه تا تاریخ فوق الذکر انجام گیرد. با توجه به مراتب یادشده صدور هرگونه تاییدیه تحصـیلی فیزیکی فاقد وجاهت قانونی بوده و مسـئولیت مستقیم آن به عهـده روسـای محترم دانشـگاهها و مراکز آموزشـی، پژوهشـی و فناوری میباشـد.

رجاء واثق دارم که با تلاش و پیگیری مستمر،شاهد پیشرفت وخدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.


سامانه سجاد
سامانه استعلام کد صحت https://portal.saorg.ir/inquiry

درخواست دریافت کد تایید مدرک

https://portal.saorg.ir/request-the-document-code
   

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کد صحت سامانه سجاد خدمات سامانه سجاد سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)


نظر شما :