اطلاعیه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

تعداد بازدید:۶۴
به استحضار می رساند مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" بر مبنای آیین نامه یکپارچه آموزشی دانشجو می پذیرد.
پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یکی از اهداف تحولی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه ویژه به پژوهش آمـوزش محـور و آمـوزش پژوهش محـور می باشـد. در راسـتای تحقق این مهم و هدفمندسازی پذیرش دانشـجویان تحصـیلات تکمیلی در موسسات پژوهشی آیین نامه "پذیرش دانشجو در موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" مصوب جلسه 964شورای عالی برنامه ریزی آموزشـی به تاریخ 1402/6/05 و جلسه 972 شورای گسترش آموزش عالی به تاریخ 1402/12/13 تدوین شده است.

جهت مطالعه آیین نامه کلیک نمایید.

کلید واژه ها: پذیرش دانشجو


نظر شما :