آئین نامه ۱۳۹۷ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی

آئین نامه ۱۳۹۷ یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی

آئین نامه 1397 یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۵ خرداد ۱۴۰۱

مرجع تصویب : وزارت علوم

کلید واژه ها: آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی