آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آن

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آن

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آن


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۵ خرداد ۱۴۰۱

مرجع تصویب : وزارت علوم

کلید واژه ها: آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی