مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابی اساتید


شروع ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم (بهمن) ۴۰۱-۴۰۰
اطلاعیه آموزشی

شروع ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم (بهمن) ۴۰۱-۴۰۰ گالری

مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید مشارکت در تأثیرگذاری سیاستهای علمی دانشگاه است. دانشجویان گرامی نظرخواهی از نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی و مدرسان در نیمسال جاری از ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ در سامانه گلستان آغاز شده است و تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ فرمهای نظرخواهی در دسترس دانشجویان قرار دارد.

ادامه مطلب