آیین نامه آموزشی

آییـن نـامه پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و دکـتری - ابلاغی دی ماه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۰۸
به پیوست ابلاغ آیین‌نامه جدید وزارت عتف در خصوص پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد - دی ماه ۱۴۰۱ جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
آییـن نـامه پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و دکـتری - ابلاغی دی ماه ۱۴۰۱

در راسـتای برنامه تحول آموزشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو مصوبه جلسه شماره 78 مـورخ 1401/7/30شـورای هـدایت اســتعدادهای درخشـان، آییـن نـامه پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و دکـتری جهت اجرا برای پـذیرش
دانشجو در مهرماه سال تحصیلی 1403-1402ابلاغ می شود. مهمترین تغییرات در آیین نامه های جدید به شرح زیر می باشد:
الف: در آیین نامه پذیرش بدون آزمون اسـتعدادهای درخشان در دوره تحصـیلی کارشناسی ارشد، شرایط استعداد درخشان از 15درصد برتر در معدل کل به 20درصد برتر افزایش یافته است.
ب: موارد احراز صـلاحیت اسـتعداد درخشـان و پـذیرش که در مصوبـات پیشـین شورای هـدایت استعدادهای درخشان شفاف شده بود به صورت یکپارچه در آیین نامه های جدید لحاظ شده است.
ج: احکـام صـادره توسـط هیات عمومی دیوان عـدالت اداری در آیین نامه های جدیـد لحاظ شـده است.
د: امکان پذیرش دانشـجو استعداد درخشان در سایر زیر نظام های آموزش عالی در آیین نامه های جدید فراهم شده است.
ه: پذیرش بدون آزمون از طریق آیین نامه های مذکور با اعلام فراخوان عمومی و رسـمی و بررسی مدارک یا مصاحبه های مورد نیاز توسط گروه/دانشکده انجام می پذیرد.
و: بـا توجه به زمـان ابلاـغ آیین نامه جدیـد پـذیرش بـدون آزمون اسـتعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، زمان اعلام فراخوان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ماده 9 تا پایان بهمن ماه و اعلام نتایج اولیه به متقاضیان تا پایان اسفند ماه تمدید می گردد
در پایان به اطلاع می رساند شیوه نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر نیاز" در مقاطع کارشناسـی ارشد و دکتری نیز تا بهمن ماه جهت اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ خواهد شد
 

pdf آیین نامه استعداد درخشان- ابلاغی دی ماه 1401 | حجم فایل: 3.65 MB
pdf نامه وزارت عتف | حجم فایل: 133.68 KB

 

1678211431-.jpg

کلید واژه ها: پذیرش استعداد درخشان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ولایت


نظر شما :