آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۲)

آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۲)

آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی - مصوب 1392


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

مرجع تصویب : وزارت علوم

کلید واژه ها: آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان نقل و انتقال دانشجویی انتقال دائم درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص