مطالب مرتبط با کلید واژه

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی دانشگاه (در یک نگاه)

تقویم آموزشی (در یک نگاه)   یادآوری قوانین انتخاب واحد: کلیه دانشجویان که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبتنام با تاخیر مینمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود. آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که داری بدهی مالی هستند باید قبل از ...