مطالب مرتبط با کلید واژه

قوانین آموزش


راهنمای حذف پزشکی و حذف ترم
قوانین آموزشی

راهنمای حذف پزشکی و حذف ترم

چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در کلاسهای درسی خود داشته ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکلات پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید. بدین منظور فرم مربوطه باید توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشکده دریافت و پس از تکمیل برای بررسی در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.

ادامه مطلب