قوانین آموزشی

راهنمای حذف پزشکی و حذف ترم

۰۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۹:۵۷ کد : ۱۰۲۶ اطلاعیه های عمومی دانشجویی
تعداد بازدید:۳۲۸۶
چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در کلاسهای درسی خود داشته ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکلات پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید. بدین منظور فرم مربوطه باید توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشکده دریافت و پس از تکمیل برای بررسی در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.
راهنمای حذف پزشکی و حذف ترم

حذف پزشکی (مجاز) و حذف ترم


چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در کلاسهای درسی خود داشته ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکلات پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید. بدین منظور فرم مربوطه باید توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشکده دریافت و پس از تکمیل برای بررسی در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.

  • دانشجو تنها در صورتی می تواند تقاضای حذف پزشکی یک درس را بدهد که در امتحان پایان ترم آن درس غایب باشد. در صورت تایید درخواست حذف پزشکی، این غیبت برای دانشجو غیبت موجه محسوب می شود.
  • قبل از بررسی درخواست حذف پزشکی در شورای آموزشی دانشکده، تأیید حضور فعال دانشجو در کلاسهای دروس درخواستی برای حذف پزشکی توسط اساتید آن دروس و همچنین تائید پرونده پزشکی متقاضی توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه الزامی است.
  • چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا برای حذف پزشکی در یک نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس باشد، نظر شورای آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو ملاک خواهد بود. در غیر اینصورت، موضوع پس از بررسی در شورای آموزشی دانشکده به کمیسیون بررسی موارد خاص آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.
  • چنانچه دانشجو قادر به شرکت در هیچ یک از امتحانات پایان ترم یک نیمسال تحصیلی نباشد، می تواند درخواست حذف ترم نماید. درخواست حذف ترم پس از تکمیل فرم مربوطه و به تأیید رساندن آن ، در شورای آموزشی دانشکده و سپس در کمیسیون بررسی مسائل خاص آموزشی دانشگاه بررسی می شود. در صورت تأیید نهایی درخواست دانشجو، آن نیمسال تحصیلی حذف ولی در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
  • درخواست حذف ترم پزشکی حداکثر دو بار در طول مدت تحصیل امکانپذیر است.

کلید واژه ها: حذف تکدرس حذف اضطراری حذف پزشکی قوانین آموزش


نظر شما :