پرسش‌های متداول - قوانین مشمولین نظام وظیفه

تعداد بازدید:۱

حداکثر مدت تحصیل دانشجویان مشمول چند سال و چند ترم است؟

دانشجویان کارشناسی->حداکثرمدت تحصیل ۵ سال->حداکثرمدت تحصیل 10 نیمسال

دانشجویان کارشناسی ارشد->حداکثرمدت تحصیل ۳ سال->حداکثرمدت تحصیل 6 نیمسال

دانشجویان دکتری تخصصی->حداکثرمدت تحصیل ۶ سال->حداکثرمدت تحصیل 12 نیمسال

 

با توجه به نکات ذیل وضعیت تحصیلی دانشجویان باید سالانه به سازمان وظیفه عمومی ناجا گزارش گردد.
۱- درصورت انتقال دانشجوبه دانشگاه دیگر، نیازی به درخواست معافیت تحصیلی نیست ، لیکن انتقال باید به سازمان وظیفه عمومی اعلام شود و دانشجو موظف است در سنوات تعیین شده، تحصیل را به اتمام رساند.
۲- درخواست افزایش سنوات تحصیلی مشروط به امکان اتمام تحصیل در مدت ارفاقی باید قبل از اتمام سنوات به تصویب کمیسیون موارد خاص رسیده و به سازمان وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
۳- درصورت فراغت، اخراج، ترک تحصیل یا انصراف از تحصیل مراتب طی نامه ای با درج مشخصات و شماره ملی مشمول و تاریخ فراغت، اخراج، انصراف، ترک تحصیل، ظرف مدت ۲۰ روزبه سازمان وظیفه عمومی شهرستان محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
۴- دانشجویان برای تمدید سنوات به کارشناس مشمولین واحد امور آموزشی مراجعه نمایند. 

کلید واژه ها: کارشناس امور مشمولین نظام وظیفه دانشجویان پسر

اطلاعیه نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص میزان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی

اطلاعیه نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص میزان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی و سنوات ارفاقی 

(دریافت فایل)

کلید واژه ها: کارشناس امور مشمولین نظام وظیفه دانشجویان پسر

حداکثر سنوات مشمولین نظام وظیفه و نحوه برخورداری از آنها چگونه است؟

برای مطالعه به این صفحه مراجعه کنید

کلید واژه ها: کارشناس امور مشمولین نظام وظیفه دانشجویان پسر